Dekret W sprawie utworzenia samodzielnego ośrodka duszpasterskiego przy kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Dąbrowie i wytyczenia jego granic

§ 1.

Zarząd nad kościołem pod wezwaniem N.M.P Królowej Polski w Dąbrowie sprawuje odtąd kapłan każdorazowo mianowany przez Arcybiskupa Gnieźnieńskiego.

§ 2.

Kapłan rezydujący przy kościele pw. N.M.P Królowej Polski w Dąbrowie jako ośrodku duszpasterskim (vicaria perpetua: kan. 1427 § 2 K.P.K) pełni obowiązki duszpasterskie, jakie określa kanon 451 § 2 K.P.K. oraz statuty 110 – 142 Synodu Archidiecezji Gnieźnieńskiej z r. 1962.

§ 3.

Duszpasterz samodzielnego ośrodka w Dąbrowie zobowiązany jest do kanonicznej rezydencji przy kościele pw. N.M.P. Królowej Polski, jak również spoczywa na nim obowiązek aplikowania Mszy św. za wiernych, zgodnie z kan. 466 K.P.K.

§ 4.

Ośrodek duszpasterski przy kościele pw. N.M.P. Królowej Polski w Dąbrowie pozostaje w dekanacie mogileńskim.

§ 5.

Jurysdykcyjnie ośrodkowi duszpasterskiemu przy kościele pw. N.M.P. Królowej Polski podlegają następujące osiedla:

  • Dąbrowa
  • Sędowo
  • Sucharzewo – szosa do toru kolejowego
  • Z Parlina domy na szosie prowadzące do Dąbrowy, czyli do pałacu „Wypnia” wyłącznie i do domu p. Popielarza wyłącznie.

Wobec tego, po obecnym podziale do parafii Parlin należą osiedla:

  • Parlin – z wyjątkiem domów do „Wypni” i do domu p. Popielarza
  • Parlinek
  • Sucharzewo – wieś do toru.

§ 6.

Ośrodek duszpasterski w Dąbrowie, do czasu założenia własnego cmentarza grzebalnego, korzystać będzie z cmentarza parafii Parlin

§ 7.

Mocą niniejszego dekretu kościół ośrodka duszpasterskiego w Dąbrowie jest osobą prawną w rozumieniu kan. 99 i nn.

§ 8.

Majątkiem należącym do kościoła pw. N.M.P. Królowej Polski w Dąbrowie zarządza Rada Parafialna pod przewodnictwem Duszpasterza, zgodnie z przepisami K.P.K. (kan. 1183) i Synodu Archidiecezji Gnieźnieńskiej z e. 1962 (statuty 464 – 524) oraz dekretu w sprawie Rad parafialnych z r. 1947 (zał. XX do uchwał Synodu Archidiecezji Gnieźnieńskiej z r. 1962)

§ 9.

Wszelkie wydatki związane ze sprawami kultu, duszpasterzom, administracją, utrzymaniem Duszpasterza i służby kościelnej spoczywają na wiernych, należących jurysdykcyjnie do ośrodka duszpasterskiego przy kościele pw. N.M.P. Królowej Polski w Dąbrowie, zgodnie z grafem 5 Archidiecezji, Seminarium Duchownego i inne cele, jakie w ramach prawa kanonicznego i przepisów diecezjalnych określa Arcybiskup Gnieźnieński.

§ 10.

Ośrodek duszpasterski w Dąbrowie zobowiązany jest do prowadzenia własnych ksiąg parafialnych, zgodnie z kan. 470 K.P.K.

§ 11.

Trosce kościoła parafialnego w Parlinie, jako kościoła macierzystego, poleca się dostarczenie wyposażenia kościoła ośrodka duszpasterskiego w Dąbrowie w najkonieczniejsze sprzęty, parlamenty, bieliznę kościelną i naczynia św.

§ 12.

W aktach prawno – kościelnych oraz w urzędowej korespondencji Duszpasterz ośrodka używać będzie określenia Kościół pw. N.M.P Królowej Polski w Dąbrowie (Ecclesia sub litulo B.M.V. Reginae Poloniae in Dąbrowa, Archidioecesis Gnesnesis).

§ 13.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1967 r.

Gniezno, dnia 1 sierpnia 1967 r.
Num. 4456/67/PR

(–) + Stefan Kardynał Wyszyński
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński i Warszawski
Prymas Polski